Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. Die dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid. Daarom moet de dijk versterkt worden. Vanaf 2023 gaan we daadwerkelijk buiten werken aan de dijk.

Bekijk de plannen in tekst, beeld en op de kaart

Woensdag 26 oktober heeft het algemeen bestuur van Noorderzijlvest het Projectplan Water en de milieueffectrapportage voor de dijkversterking vastgesteld. Alle zienswijzen op de ontwerpplannen, aanscherpingen in het ontwerp en de uitvoering en de aanvulling op de milieueffectrapportage zijn hierin verwerkt. 

Duurzame dijkversterking

Een belangrijk thema bij deze dijkversterking is duurzaamheid. De ambities zijn groot: we willen de meest duurzame dijk van Nederland bouwen. Hoe? Dat leggen we uit in dit filmpje.

Waarom gaan we de dijk versterken?

Waarom gaan we de dijk versterken? En hoe gaan we dat doen?

Onze technisch manager Bert de Wolff legt het je uit.

Waarom dijkversterking

Alle dijken in Nederland worden regelmatig beoordeeld. Want een dijk moet jarenlang het land beschermen tegen overstroming. Ook de Lauwersmeerdijk is beoordeeld. Uit dat onderzoek blijkt dat de dijk niet voldoet aan de eisen voor veiligheid. Omdat de dijk niet voldoet aan die eisen, is de dijk opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link). Nadat de dijkversterking is afgerond, voldoet de dijk weer voor 50 jaar aan de eisen voor veiligheid.

Samenwerking

De meest duurzame dijk van Nederland bouwen we niet alleen, maar samen met onze partners. We gaan daarbij voor aantoonbare duurzaamheidswinst en zijn vooruitstrevend. Zo kiezen we voor circulair ontwerpen en bouwen, beperken we de uitstoot, stimuleren we biodiversiteit en zorgen we voor een goede ruimtelijke kwaliteit. In deze infographic lees je er meer over: 

Infographic Lauwersmeerdijk natuurlijk duurzaam: tekst uitleg staat onder infographic

Documenten met achtergrondinformatie

Gedurende het proces worden verschillende documenten opgesteld. Wanneer je de documenten om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar lauwersmeerdijk@noorderzijlvest.nl

Bekijk de documenten met achtergrondinformatie:

 • iReport verkenningsfase(externe link): In de eerste fase is het voorkeursalternatief vastgesteld. In dit iReport leest u daar meer over. Ook komt u hier meer te weten over het waarom, wat en hoe van dit project.
 • Commissie MER(externe link): Voor de besluitvorming wordt een MER-procedure doorlopen. MER staat voor Milieu Effect Rapportage. Op de site van Commissie MER leest u meer over deze procedure.

Projectplan Waterwet

 1. Projectplan Waterwet.pdf
 2. Milieueffectrapportage MER.pdf
  Bijlagenrapport MER
  1. Bijlagenrapport MER.pdf
 3. Aanvulling MER.pdf
  Bijlagen aanvulling MER:
  1. Passende Beoordeling.pdf
  2. Memo uitgangspunten AERIUS-berekeningen.pdf
  3. Resultaten AERIUS berekeningen.pdf
  4. Quickscan Marnewaard.pdf
  5. Quickscan Kwelderontwikkeling.pdf
  6. Quickscan Natuurlijke overgangen en onderwaternatuur.pdf
  7. Quickscan Dijktraject.pdf
  8. Memo ecologisch effect lozen bemalingswater Marnewaard.pdf
 4. Zienswijzennota.pdf
 5. Goedkeuringsbesluit Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen.pdf
 6. Publicatietekst Projectplan Waterwet Lauwersmeerdijk.pdf

Wet natuurbescherming

 1. Passende Beoordeling - Dijkversterking.pdf 
 2. Passende Beoordeling Stikstof.pdf
  Bijlagen Passende Beoordeling Stikstof
  1. Bijlage 1a - Berekening AERIUS calculator.pdf
  2. Bijlage 1b - Memo gehanteerde uitgangspunten.pdf

Omgevingsvergunningen (gemeente Het Hogeland)

 1. Omgevingsvergunning Landelijke dijk: het plaatsen van dijkdoorkruising.pdf
 2. Omgevingsvergunning Havendijk: realiseren van een damwand en keerwand.pdf
 3. Omgevingsvergunning Tweede Ontsluiting: aanleggen weg.pdf
 4. Omgevingsvergunning kwelder: het plaatsen van rijshouten dammen.pdf

Heb je gevonden wat je zocht?