Wordt er met gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Noardeast afgestemd over genuanceerd binnen en buitendijks fietsen en wandelen, ook voor hotspots waddenvogels?

Hier hebben we afstemming over met natuurorganisaties, waaronder de vogelbescherming en de provincie Groningen. Aan de buitenzijde van deze dijk is het reeds mogelijk om te fietsen. Dat is niet overal langs de dijk zo, vooral bij hotspots voor vogels kan er niet buitendijksgefietst worden.

Hebben jullie contact met de Manifest Lauwerskust groep?

Ja, we hebben meegedaan aan verschillende sessie voor de vervolguitwerking van het Manifest Lauwerskust. Het is een goed manifest met veel mooi kansen voor het gebied! Met deze dijkversterking en specifiek de ecologische koppelkansen (kwelderuitbreiding, doorgang voor vismigratie en natuurlijke overgang/onderwaternatuur hopen we te laten zien hoe waterveiligheid en natuur hand in hand gaan en bij te dragen aan de bouwsteen toekomstbestendige kustgebied met robuust karakter.

www.waddenvereniging.nl/Manifest Lauwerskust.pdf

Gaat de proef met de verhoogde waterstand op het Lauwersmeer nog door?

Dit is een proef van de provincie Groningen. De provincie is van plan de proef in 2020 uit te voeren.
Door in het voorjaar het water op een tijdelijk hoger peil vast te houden, verwacht men het leefgebied voor de beschermde vogels te verbeteren. Met de rietproef wil men onderzoeken of een tijdelijke hoge waterstand de rietkragen steviger maakt. In 2017 heeft het waterschap Noorderzijlvest in overleg met Wetterskip Fryslân een vergunning afgegeven om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk te verhogen met 40 centimeter. Dit was op verzoek van de betrokken provincies. We willen in twee opeenvolgende jaren het water maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0,93 meter onder NAP. Meer over de proef lees je op de website van de provincie Groningen.

www.provinciegroningen.nl/rietproef-lauwersmeer

Een tweede weg is nodig, ook een tweede brug bij de sluis voor de doorstroming van zowel vaar- als wegverkeer. Doet de Friese kant ook mee?

De provincie Groningen denkt erover na om in de toekomst de sluis te verlengen, zodat er meer recreatievaart kan passeren. Daarbij wordt dan ook gedacht aan een 2e brug. Deze aanpassingen worden niet gerealiseerd met de komende dijkverbetering. Of de provincie daarbij contact heeft met de Friezen is ons niet bekend.

Is er nog sprake van de realisatie van een kleinschalig theehuis langs de dijk?

Er is een plan voor een theehuis bij de dijkpost van het waterschap bij de Westpolder. De provincie Groningen werkt het plan uit en wij werken daar als waterschap aan mee. Omdat het theehuis niet direct impact op de dijk heeft, is dit geen koppelproject van de dijkversterking.

De Eemshaven ligt buitendijks. Wat gaat daar gebeuren?

De Eemshaven ligt inderdaad buitendijks, net als de haven van Lauwersoog. Bij de Eemshaven hoeven de dijken niet aangepakt te worden. Deze dijken voldoen aan de veiligheidsnormen.

Niet gevonden wat je zocht?