Wordt er met gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Noardeast afgestemd over genuanceerd binnen en buitendijks fietsen en wandelen, ook voor hotspots waddenvogels?

Hier hebben we afstemming over met natuurorganisaties, waaronder de vogelbescherming en de provincie Groningen. Aan de buitenzijde van deze dijk is het reeds mogelijk om te fietsen. Dat is niet overal langs de dijk zo, vooral bij hotspots voor vogels kan er niet buitendijksgefietst worden.

Hebben jullie contact met de Manifest Lauwerskust groep?

Ja, we hebben meegedaan aan verschillende sessie voor de vervolguitwerking van het Manifest Lauwerskust. Het is een goed manifest met veel mooi kansen voor het gebied! Met deze dijkversterking en specifiek de ecologische koppelkansen (kwelderuitbreiding, doorgang voor vismigratie en natuurlijke overgang/onderwaternatuur hopen we te laten zien hoe waterveiligheid en natuur hand in hand gaan en bij te dragen aan de bouwsteen toekomstbestendige kustgebied met robuust karakter.

www.waddenvereniging.nl/Manifest Lauwerskust.pdf

Gaat de proef met de verhoogde waterstand op het Lauwersmeer nog door?

Dit is een proef van de provincie Groningen. De provincie is van plan de proef in 2020 uit te voeren.
Door in het voorjaar het water op een tijdelijk hoger peil vast te houden, verwacht men het leefgebied voor de beschermde vogels te verbeteren. Met de rietproef wil men onderzoeken of een tijdelijke hoge waterstand de rietkragen steviger maakt. In 2017 heeft het waterschap Noorderzijlvest in overleg met Wetterskip Fryslân een vergunning afgegeven om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk te verhogen met 40 centimeter. Dit was op verzoek van de betrokken provincies. We willen in twee opeenvolgende jaren het water maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0,93 meter onder NAP. Meer over de proef lees je op de website van de provincie Groningen.

www.provinciegroningen.nl/rietproef-lauwersmeer(externe link)

Een tweede weg is nodig, ook een tweede brug bij de sluis voor de doorstroming van zowel vaar- als wegverkeer. Doet de Friese kant ook mee?

De provincie Groningen denkt erover na om in de toekomst de sluis te verlengen, zodat er meer recreatievaart kan passeren. Daarbij wordt dan ook gedacht aan een 2e brug. Deze aanpassingen worden niet gerealiseerd met de komende dijkverbetering. Of de provincie daarbij contact heeft met de Friezen is ons niet bekend.

Is er nog sprake van de realisatie van een kleinschalig theehuis langs de dijk?

Er is een plan voor een theehuis bij de dijkpost van het waterschap bij de Westpolder. De provincie Groningen werkt het plan uit en wij werken daar als waterschap aan mee. Omdat het theehuis niet direct impact op de dijk heeft, is dit geen koppelproject van de dijkversterking.

De Eemshaven ligt buitendijks. Wat gaat daar gebeuren?

De Eemshaven ligt inderdaad buitendijks, net als de haven van Lauwersoog. Bij de Eemshaven hoeven de dijken niet aangepakt te worden. Deze dijken voldoen aan de veiligheidsnormen.

Is een nieuw wandelpad op de kwelder wel noodzakelijk?

Er komt geen nieuw wandelpad, dit is het bestaande wandelpad over de kwelder. Er komen extra maatregelen om de broedvogels van de kwelder te beschermen en geen last te laten hebben van de wandelaars die er zijn. Het wandelpad wordt afgesloten in de periode dat de vogels aan het broeden zijn, tijdens het broedseizoen. Vanuit het Natura 2000 beheerplan zou er nu al voldoende rust moeten zijn maar niet alle maatregelen worden even goed opgevolgd. Dit wordt nu geëvalueerd. Maar het pad zal worden afgesloten tijdens het broedseizoen.

Komt er een 2e fietspad boven en onder de dijk zoals aan de Friese kant?

Nee, er komen geen 2 fietspaden. Het bestaande fietspad vervalt, maar er komt een nieuwe fietsroute op de buitenberm. De fietsvoorzieningen en de route Kiek over Diek worden beter dan in de huidige situatie.

Komt er een doorgang door de dijk om parkeergelegenheid aan de Lauwersmeerkant te realiseren?

We kennen deze wens en dit is ook verkend. Het is geen koppelproject geworden, omdat de plannen nog niet ver genoeg waren. Deze doorgang is dus niet in de plannen verwerkt. Een doorgang is niet zomaar gemaakt in een zeedijk waar strenge veiligheidseisen voor gelden. Maar het kan wel veilig. Het waterschap is altijd bereidt een gesprek te voeren met de initiatiefnemer(s) om de mogelijkheden te bespreken om de tunnel na de dijkversterking in te plannen.

Niet gevonden wat je zocht?