Voor de uitvoering van de dijkversterking liggen de plannen en de nodige vergunningen in 2022 ter inzage. De ontwerpplannen en vergunningen liggen ter inzage van 30 maart tot en met 11 mei. Iedereen kan de plannen bekijken en reageren op de plannen. En als nodig een formele reactie opsturen in de vorm van een zienswijze. De ingebrachte zienswijzen en de adviezen van de Commissie m.e.r. (Milieueffectrapportage) worden meegenomen en waar mogelijk verwerkt in het definitieve projectplan Waterwet.

Bekijk de plannen in tekst, beeld en op de kaart

Van 30 maart tot en met 11 mei liggen de ontwerpplannen van de dijkversterking ter inzage. In de storymap vind je de plannen in tekst, beeld en op de kaart.

Download de plannen

Projectplan Waterwet - Waterschap Noorderzijlvest

Vergunning Wet natuurbescherming - Provincie Groningen

Omgevingsvergunningen - Gemeente Het Hogeland

Zienswijzen

Wil je een formele zienswijze insturen? Je kunt deze richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Loket VTH Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail aan loketVTH@provinciegroningen.nl. Vermeld hierbij je naam, adres, de datum van de zienswijze en het nummer en de omschrijving van het besluit.