Komt er een camera in de vismigratie zodat de soorten bijgehouden kunnen worden?

Dit een mooie suggestie die we zeker in overweging nemen bij de uitwerking van dit project. Uiteraard moet deze camera toegevoegde waarde hebben in die zin dat deze of bijdraagt aan de monitoring van de vismigratie of aan de beleefbaarheid/zichtbaarheid van het project.

Graag meer duidelijkheid over de doorgang naar zoute kwelgebied, ter hoogte van Vierhuizergat.

Van de doorgang (Vismigratie Marnewaard) is nu een schetsontwerp. We verwachten in de zomer van 2021 een voorlopig ontwerp te hebben waarin we de plannen concreter hebben gemaakt. Doel is een vismigratieroute te realiseren ter hoogte van het Vierhuizergat, via het zoute kwelgebied en de Marnewaard. Dit is het gebied dat nu uit een grote waterpartij bestaat en dat eigendom is van Defensie, dit water wordt gevoed door zoute kwel. Door de dijk komt een verbinding met de Waddenzee en aan de binnenzijde wordt een verbinding gemaakt tussen de waterpartij en het slotenstelsel/watergangen van de Marnewaard. Daarmee wordt zoet water aangevoerd richting het kwelgebied en ontstaat in het afgeschermde kwelgebied een zoet-zout overgangszone voor vismigratie. Doel is niet dat dit een hoofdroute voor vismigratie wordt, maar hiermee hebben we de mogelijkheid een geleidelijk overgangsgebied tussen zoet en zout te creëren in een afgeschermd gebied. Dit is goed voor een aantal vissoorten die hiervan afhankelijk zijn (zowel doortrek-, opgroei- als paaigebied).

Welke rol speelt het kwelmeer in jullie plan?

Het kwelmeer, dit noemen we het koppelproject Vismigratie Marnewaard, wordt verbonden met de Waddenzee door een inlaat en binnendijks aangesloten op watersysteem (sloten en kanalen). Daardoor ontstaat een vismigratieroute, die een geleidelijke overgang van zout naar zoet water heeft. Ook wordt het kwelmeer een brakke overgangszone die bescherming biedt aan opgroeiende vissen.

Heb je gevonden wat je zocht?