Komt er een camera in de vismigratie zodat de soorten bijgehouden kunnen worden?

Dit een mooie suggestie die we zeker in overweging nemen bij de uitwerking van dit project. Uiteraard moet deze camera toegevoegde waarde hebben in die zin dat deze of bijdraagt aan de monitoring van de vismigratie of aan de beleefbaarheid/zichtbaarheid van het project.

Graag meer duidelijkheid over de doorgang naar zoute kwelgebied, ter hoogte van Vierhuizergat.

Van de doorgang (Vismigratie Marnewaard) is nu een schetsontwerp. We verwachten in de zomer van 2021 een voorlopig ontwerp te hebben waarin we de plannen concreter hebben gemaakt. Doel is een vismigratieroute te realiseren ter hoogte van het Vierhuizergat, via het zoute kwelgebied en de Marnewaard. Dit is het gebied dat nu uit een grote waterpartij bestaat en dat eigendom is van Defensie, dit water wordt gevoed door zoute kwel. Door de dijk komt een verbinding met de Waddenzee en aan de binnenzijde wordt een verbinding gemaakt tussen de waterpartij en het slotenstelsel/watergangen van de Marnewaard. Daarmee wordt zoet water aangevoerd richting het kwelgebied en ontstaat in het afgeschermde kwelgebied een zoet-zout overgangszone voor vismigratie. Doel is niet dat dit een hoofdroute voor vismigratie wordt, maar hiermee hebben we de mogelijkheid een geleidelijk overgangsgebied tussen zoet en zout te creëren in een afgeschermd gebied. Dit is goed voor een aantal vissoorten die hiervan afhankelijk zijn (zowel doortrek-, opgroei- als paaigebied).

Welke rol speelt het kwelmeer in jullie plan?

Het kwelmeer, dit noemen we het koppelproject Vismigratie Marnewaard, wordt verbonden met de Waddenzee door een inlaat en binnendijks aangesloten op watersysteem (sloten en kanalen). Daardoor ontstaat een vismigratieroute, die een geleidelijke overgang van zout naar zoet water heeft. Ook wordt het kwelmeer een brakke overgangszone die bescherming biedt aan opgroeiende vissen.

Kunnen de vissen doorzwemmen vanuit de Waddenzee naar het Lauwersmeer?

Het project is op dit moment gericht of het initiatief vanuit de provincie Groningen. Samen met het waterschap is verkend in hoeverre het mogelijk is om de vissen door te laten zwemmen tot het Lauwersmeer. Dit zal een vervolg zijn en zit op dit moment niet in de plannen.

Wat is het verwachte effect op de landbouwgronden die aan het lauwersmeergebied grenzen?

Daar zullen we, om de vismigratie mogelijk te maken, zoet water moeten gaan aanvoeren. Dus daar zal extra zoetwater langs die landbouwpercelen naar het vismigratiegebied in de Marnewaard gestuurd worden.

Wordt het zoutgehalte gemonitord om later de binnendijkse wijziging goed te kunnen volgen in relatie tot de landbouw?

Door de dijkdoorkruising komt zout water het brakwatergebied in en via een gemaal zal er zoet water vanuit het achterliggende slootsysteem richting het brakke gebied worden gepompt. Maar er komt geen water vanuit het brakke gebied in het achterliggende watersysteem.

Heeft de vismigratie geen effect op de landbouwgrond in de Westpolder?

Nee dit klopt, het heeft geen effect. De waterstand in de watergangen blijft gelijk en ook het zoutgehalte in de watergang blijft hetzelfde zoals het nu is.

Heb je gevonden wat je zocht?