Woensdag 26 oktober heeft het algemeen bestuur van Noorderzijlvest het Projectplan Waterwet en de milieueffectrapportage voor de dijkversterking vastgesteld. Alle zienswijzen op de ontwerpplannen, aanscherpingen in het ontwerp en de uitvoering en de aanvulling op de milieueffectrapportage zijn hierin verwerkt. De definitieve plannen zijn nu te bekijken in de storymap.

Definitieve plannen 

De definitieve plannen in tekst, beeld en op de kaart. Dat hebben we samengevat op een storymap

Drie zienswijzen ingediend

In april en mei lag het ontwerpplan ter inzage. Iedereen mocht zienswijzen indienen. Er zijn drie zienswijzen ingediend.  Deze hebben wij besproken met de indieners en verwerkt in de definitieve plannen.

Ontwerp meer in detail uitgewerkt 

We hebben het ontwerp meer in detail uitgewerkt en daar zijn nog wat aanpassingen uit gekomen. Een voorbeeld is het toevoegen van trapelementen bij de dijk ter hoogte van het uitkijkpunt (Noordelijke radarpost). Het voetpad langs de dijk blijft, maar loopt nu bovenlangs het trapelement. Dankzij de trap komen de golfen hier minder hoog bij een flinke storm. Bovendien kun je de zee en de dijk nog beter bekijken en genieten van een korte pauze tussen het wandelen of fietsen door! 

Ontwerp trapelementen in de dijk

Milieueffecten in kaart 

In september kwam de Commissie m.e.r. met hun advies op de Milieueffectrapportage (MER) Wat is milieueffectrapportage? - Commissiemer.nl(externe link). Hieruit kwam een verzoek om de verstoring van vogels en stikstofneerslag tijdens de uitvoering beter in kaart te brengen. Dat hebben we gedaan in de ‘Aanvulling op het MER’. Uit de analyse van de stikstofneerslag blijkt dat stikstofgevoelige leefgebieden in de Waddenzee geen nadelige gevolgen heeft. Omdat we als waterschap streven naar een volhoudbare wereld, zetten we binnen het project in op het zoveel mogelijk beperken van de uitstoot. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk elektrische machines te gebruiken.  
 

Uitvoering dijkversterking tot en met 2026

In het ontwerpplan stond dat de dijkversterking in 2025 zou worden afgerond. Dat wordt een jaar later in 2026. Dat komt doordat benodigde materialen later beschikbaar zijn, waardoor er later in 2023 gestart kan worden dan eerder gepland. Omdat er niet aan de dijk gewerkt kan worden in het stormseizoen van oktober tot april en tijdens schietweken op het militair oefenterrein is een jaar langer nodig. De uitvoering start in de zomer van 2023. 

In het Projectplan Water H1.5 staan alle wijzigen door zienswijzen, ontwerp, uitvoering en milieueffecten op een rij. Bekijk het plan en de definitieve ontwerpen via onze storymap:

Wat gaat er nu gebeuren?

In januari 2023 neemt de provincie over de definitieve plannen het goedkeuringsbesluit. De provincie behandelt dan ook de natuurvergunning en de nodige omgevingsvergunningen van de gemeente Het Hogeland. Al deze definitieve plannen en vergunningen gaan dan tegelijk ter inzage. Beroep is dan mogelijk bij de Raad van State.