Het versterken van zeedijk is een groot project, dat zorgvuldig gepland en uitgevoerd moet worden. 

 • De planning van het hele project bestaat uit drie fases.
 • In 2025 is het project afgerond en beschermt de dijk ons weer voor zeker 50 jaar tegen overstromingen!

Tijdlijn project

De planning van het hele project bestaat uit drie fases.

 1. Afgerond: Verkenningsfase

  De eerste fase is de verkenningsfase. Die fase is gestart in 2017. In de verkenningsfase hebben we vastgesteld wat op hoofdlijnen de beste oplossingen voor deze dijkversterking zijn. We hebben vastgesteld hoe we de dijk gaan versterken en welke projecten we daar aan koppelen.

 2. Momenteel bezig: Planuitwerking

  De tweede fase is de planuitwerkingsfase. Die fase is in 2020 gestart. In de planuitwerkingsfase maken we de plannen concreet. Hoe hoog wordt de dijk precies? Voor welk type bekleding kiezen we? En hoe gaan we de koppelkansen uitvoeren? Aan het einde van planuitwerkingsfase hebben we een goedgekeurd Projectplan Water.

 3. Nog te doen: Realisatiefase

  De derde fase is de realisatiefase. In die fase gaan we daadwerkelijk bouwen aan de dijk. De realisatiefase start in maart 2023.

Tijdlijn planuitwerkingsfase

Op dit moment zitten we in de planuitwerkingsfase. Tijdens het hele traject kunnen betrokkenen meedoen en meedenken.

 1. Afgerond: Start planuitwerkingsfase

  De planuitwerkingsfase is gestart in juli 2020. Een voorstel voor de plannen wordt op papier gezet.

  In deze fase maken we de plannen concreet. We kijken bijvoorbeeld hoe we de dijk exact gaan versterken. Want daarbij moeten veel keuzes gemaakt worden. Hoe hoog wordt de dijk precies? Met welke technieken gaan we de dijk verhogen? Hoe komt de bekleding eruit te zien? Ook stellen we in deze fase vast hoe we de koppelprojecten precies gaan uitvoeren.

 2. Afgerond: Zomer 2021

  In de zomer van 2021 is het voorlopige ontwerp bekend. Daarin staat het voorstel voor het ontwerp van de havendijk, de landelijke dijk en de koppelprojecten. Daar kunnen betrokkenen vervolgens op reageren. Daarna worden plannen aangescherpt.

 3. Afgerond: Voorjaar 2022

  In het voorjaar van 2022 ligt het ontwerp Projectplan Water, de milieueffectrapportage en de hoofdvergunningen ter inzage.

 4. Afgerond: Zomer 2022

  In de zomer van 2022 hebben we een definitief ontwerp van de havendijk, landelijke dijk en de koppelprojecten. Het Projectplan Water wordt definitief vastgesteld door het bestuur van Noorderzijlvest. Daarna gaat het Projectplan Water naar de provincie.

 5. Momenteel bezig: Najaar 2022

  In het najaar van 2022 keurt de provincie het Projectplan Water goed en stelt de MER vast. Daarna maken we de uitvoeringsplannen. Daarin staat hoe we de werkzaamheden zelf gaan uitvoeren. In het voorjaar van 2023 start de realisatiefase, waarin we gaan bouwen aan de dijk.

 6. Nog te doen: Begin 2023

  Start uitvoering.

Heb je gevonden wat je zocht?