Een belangrijk thema bij deze dijkversterking is duurzaamheid. De ambities zijn groot: we willen de duurzaamste dijk van Nederland bouwen. Dat doen we op drie manieren: circulair ontwerpen en bouwen, uitstoot beperken en biodiversiteit stimuleren. Dit leggen we uit in het filmpje hieronder.

Filmpje De duurzame Lauwersmeerdijk

Circulair ontwerpen en bouwen

In de oude dijk is veel materiaal gebruikt. Denk aan zetsteen, koperslakblokken, asfalt, zand en klei. Dat materiaal hergebruiken we zoveel mogelijk bij de nieuwe dijk. Alleen als het echt niet anders kan, gebruiken we nieuwe materialen. We halen deze nieuwe materialen uit de regio.

Uitstoot beperken

Bij een dijkversterking komt CO2 en stikstof vrij door bijvoorbeeld werkvoertuigen die rijden. Die uitstoot beperken we zoveel mogelijk. Door klei uit de regio te gebruiken, zorgen we ervoor dat er minder vervoer nodig is. Ook zetten we elektrische werkvoertuigen in, die geen uitstoot hebben. Als er toch dieselvoertuigen gebruikt moeten worden, gebruiken we hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel. Zo kunnen we de milieukosten en de CO2-uitstoot tot wel 50% beperken. Bij een duurzame dijk hoort natuurlijk ook een duurzame bouwkeet. Daarom liggen er 60 zonnepanelen op onze bouwketen en staat waar dat kan een kleine windturbine, zodat de bouwketen volledig op groene energie kunnen draaien.

Biodiversiteit stimuleren

We stimuleren de biodiversiteit op en rond de dijk. Door rif-elementen en getijdepoelen aan de voet van de dijk te leggen, zorgen we ervoor dat onderwaternatuur zich er kan ontwikkelen. We zaaien de dijk in met bloemrijke mengsels voor insecten en bijen. Vogels, vissen en onderwaternatuur voelen zich straks nog beter thuis in de nieuwe kwelder en het binnendijkse getijdengebied. En met dit getijdengebied geven we de Waddenzee weer een beetje meer ruimte.
 

Heb je gevonden wat je zocht?