Waterwoordenboek

Uitleg van woorden op het gebied van water:

Binnenwaartse kruinverhoging

Het hoger maken van de top van de dijk richting het land.

Biodiversiteit

De afwisseling van verschillende soorten planten en dieren die in een gebied leven.

Circulair ontwerpen en bouwen

Een product ontwerpen en bouwen dat zo lang mogelijk hergebruikt kan worden, zonder dat extra grondstoffen nodig zijn.

Damwand

Wand van sterke platen die het water tegenhoudt en de kade beschermt.

Dijk

Een door mensen aangelegde waterkering die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen.

Duurzaam

Een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast.

Ecosysteem

Een natuurlijk systeem van alle planten en dieren die in een bepaald gebied leven.

Foerageergebied

Een gebied dat dieren gebruiken om voedsel te zoeken.

Getijdengebied

Een gebied dat bij eb voor een groot deel droogvalt en bij vloed onder water loopt.

HVO-diesel

Een soort dieselbrandstof die wordt gemaakt van plantaardige oliën en restafval.

Kademuur

Een muur die water kan tegenhouden.

Koperslakblok

Een blok steen dat als reststof vrijkomt wanneer koper gemaakt wordt en in het verleden vaak gebruikt is om dijken te versterken.

Kwelder

Een begroeid stuk land dat direct aan zee grenst. Een kwelder ligt meestal langs ondiepe getijdengebieden zoals de Waddenzee. Bij storm of extra hoog water komt een kwelder onder water te staan.

Opslibben

Het ontstaan van land bij een oever.

Recreatie

Alle activiteiten die iemand voor zijn plezier onderneemt. Bijvoorbeeld: een dagje naar het strand of pretpark, wandelen, fietsen of sporten.

Rif-elementen

Kunstmatige creaties waar vissen, krabben, kreeften en ander leven in kunnen schuilen en waar mosselen en oesters zich aan kunnen hechten.

Stortsteen

Een speciale soort steen die gebruikt wordt voor beschermende kades en dijken. 

Talud

Een schuin vlak langs de dijk.

Verkalitblok

Een betonnen zetsteen die in elkaar kan klikken. Het bolle stuk van de ene steen past in het holle stuk van de andere steen.

Wad

Een (zand)plaat die bij laag water droogvalt en bij hoog water door de zee wordt overspoeld; onderdeel van een waddengebied.

Waterkering

Iets (bijvoorbeeld een dijk, dam of stuw) dat gebouwd is om water tegen te houden.

Heb je gevonden wat je zocht?