Hoe hoog en hoe breed wordt de Lauwersmeerdijk?

In de haven wordt de dijk 60 cm hoger. De landelijke dijk wordt 100 cm hoger. De breedte van de hele dijk blijft gelijk. Voor de landelijke dijk betekent dat wel dat de taluds iets steiler worden en de onderhoudsweg smaller.

Wordt de dijk overslagbestendig?

Ja, de dijk wordt overslagbestendig gemaakt. Dit betekent dat in een uitzonderlijke situatie van extreem hoogwater en storm er water over de dijk kan gaan. Je krijgt dan wateroverlast achter de dijk, maar de dijk blijft wel stevig op zijn plek blijven liggen. In zo'n extreme hoogwater en storm situatie mag de dijk niet falen, daar ontwerpen we de dijk op.

Hoe lang gaat de nieuwe dijk mee, gelet op de snel stijgende zeespiegel?

De dijk wordt ontworpen op de omstandigheden die zich, volgens de huidige inzichten, voordoen in 2075. Hierin nemen we de verwachte zeespiegelstijging mee. De dijk gaat dus naar verwachting minimaal 50 jaar mee. In de tussentijd controleren we elke 12 jaar of en in welke mate de omstandigheden zijn gewijzigd en of het nodig is de dijk verder te versterken.

Is overwogen om de dijk terug te leggen?

Nee, dat is niet overwogen. Zie verder het antwoord bij de vraag 'is een dijk zonder dijklichaam mogelijk'.

Criterium voor een nieuwe dijk is veiligheid. Over de vorm van de nieuwe dijk ben ik benieuwd. De zogenoemd huidige harde dijk past niet in het systeem van biodiversiteit.

Bij het ontwerp van de nieuwe dijk staat de waterveiligheid inderdaad voorop. Hiervoor zijn harde materialen nodig, maar deze willen wij op een zo natuurlijke wijze inpassen die recht doen aan de ecologie in de Waddenzee. Hiervoor is het koppelproject Natuurlijk Overgang en Onderwaternatuur in het leven geroepen. Met dit koppelproject gaan we kijken hoe we een meer natuurlijke overgangen aan de buitenzijde van de dijk kunnen maken, in combinatie met het creëren van onderwaternatuur in het Vierhuizergat. Daarmee wordt de dijk ecologisch aantrekkelijker. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn: harde structuren waarop dieren en planten zich kunnen vestigen (zowel onder als boven water), getijdepoelen, bloemrijk gras op de dijk, toepassen van specifieke zetstenen met spleten en/of verruwing.

Is er een dijk zonder dijklichaam mogelijk? Zoals een rotonde een kruising zonder kruising is. Meer een zone bijvoorbeeld met golven reliëf?

Er bestaan allerlei vormen van 'zeeweringen' en combinaties daarvan. Denk daarbij aan dammen, kwelders, strand en natuurlijk de duinen. Het gebied waar de Lauwersmeerdijk aan grenst biedt echter geen ruimte aan aan een brede zone waar deze verschillende vormen gecombineerd zouden kunnen worden tot bv een golvend reliëf. Aan de ene kant bevindt zich de Marnewaard en aan de andere kant de Waddenzee, tevens Natura2000 gebied. Ieder gebied heeft zijn eigen belangrijke ecologische waarde en daar mag niet zo maar iets aan gewijzigd worden. Wij proberen zoveel mogelijk de natuur te betrekken bij de dijk door ook een ecologische plus te maken voor de natuur rondom de dijk.

Komt er meer of minder asfalt aan de zeekant?

Of we meer of minder asfalt gaan aanbrengen ten opzichte van nu zijn we op dit moment aan het onderzoeken. De strengere veiligheidseisen voor dijken die vanaf 2017 gelden geven aan dat onze dijk aan de waterzijde helemaal tot aan de kruin geasfalteerd zou moeten worden. Maar dat is hebben we liever niet. Het streven is om zo veel mogelijk gras toe te passen. Dat is mooier en goedkoper dan asfalt. Maar de waterveiligheid staat voorop en we weten nu niet zeker of het het gras op de dijk sterk genoeg. Daarom testen we op dit moment de sterkte van het gras van onze dijk in de Deltagoot. Meer over de proef in de Deltagoot lees je hier op onze website.
Naast asfalt passen we ook andere materialen toe onderaan de dijk. Zo kijken we hoe we een natuurlijker overgang van het Wad en de dijk kunnen maken met meer kansen voor natuur.

Kunnen we wonen op de dijk?

Mooier uitzicht kun je haast niet krijgen! Maar helaas, op deze dijk is wonen niet mogelijk.

Heb je gevonden wat je zocht