Dijk - veelgestelde vragen

Hoe hoog en hoe breed wordt de Lauwersmeerdijk?

In de haven wordt de dijk 60 cm hoger. De landelijke dijk wordt 100 cm hoger. De breedte van de hele dijk blijft gelijk. Voor de landelijke dijk betekent dat wel dat de taluds iets steiler worden en de onderhoudsweg smaller.

Hoe lang gaat de nieuwe dijk mee, gelet op de snel stijgende zeespiegel?

Bij het ontwerpen van de dijk hebben we rekening gehouden met de wetenschappelijke voorspellingen voor het jaar 2075. Hieronder valt ook de verwachte zeespiegelstijging. De dijk gaat naar verwachting minimaal 50 jaar mee. De bekleding van de R.J. Cleveringsluizen gaat minimaal 100 jaar mee. In de tussentijd controleren we elke 12 jaar of de omstandigheden zijn veranderd en of het nodig is de dijk verder te versterken.

Komt er meer of minder asfalt aan de zeekant?

Er komt minder asfalt aan de zeekant. Volgens de strengere veiligheidseisen voor dijken die vanaf 2017 gelden, zou er aan de waterkant van de dijk tot aan de kruin asfalt moeten komen. Dat hebben we liever niet. Daarom komt er ook gras op de dijk. We hebben de sterkte van het gras getest in de Deltagoot. Naast asfalt plaatsen we stortstenen, getijdenpoelen en rif-elementen onderaan de dijk. Met de riffen en poelen onderzoeken we manieren om een natuurlijke overgang te creëren tussen het Wad en de dijk, met meer mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 

Wie betaalt de dijkversterking?

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waterschap Noorderzijlvest betalen de dijkversterking zelf. De gemeente Het Hogeland betaalt de tweede toegangsweg naar de haven. Voor de natuurontwikkeling is geld beschikbaar vanuit De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), het Waddenfonds en de provincie Groningen. Verder is de dijkversterking gefinancierd met midden vanuit het programma NextgenerationEU.

Hoeveel kost de dijkversterking?

Het totale project kost rond de 166 miljoen euro. De dijkversterking kost 136 miljoen euro. De extra’s voor natuur, verkeer en recreatie kosten samen rond de 30 miljoen euro.

Wie zijn de aannemers van de dijkversterking? En de partners?

Combinatie Waddenkwartier is de aannemer van de dijkverversterking. Combinatie Waddenkwartier bestaat uit aannemers Heijmans en GMB. De partners van de dijkversterking zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen, Het Groninger Landschap (mede namens natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Groningen).

Waterwoordenboek

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek