Het is bijna zover: in april 2023 gaat de realisatiefase van de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat beginnen. Daarvoor heeft het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest afgelopen week het benodigde bedrag (136 miljoen euro) beschikbaar gesteld. Dit bedrag is voor de versterking van de 7 kilometer lange landelijke zeedijk, de versterking van de havendijk van 2 kilometer en de westelijke havendam. Met de versterking voldoet de dijk straks weer aan de eisen voor veiligheid: we blijven zo ‘klimaatklaar’ om ons tegen een hogere zeespiegel en extreem weer te beschermen. 

Meest duurzame dijk 

We verhogen de zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat en versterken deze met klei en steenbekleding. Bij de dijkversterking hergebruiken we zoveel mogelijk materiaal van de huidige dijk. Als er nieuw materiaal nodig is, halen we dat uit de regio. In de haven versterken en verhogen we de dijk met een damwand. Bij de uitvoering besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan het beperken van emissies. Zo gebruiken we een deel van het krediet om emissieloos elektrisch materieel in te zetten en hernieuwbare en fossielvrije HVO-diesel te gebruiken. Dit alles zorgt ervoor dat we de CO2-uitstoot bij deze dijkversterking tot 95% kunnen verminderen. Aannemerscombinatie Waddenkwartier (die bestaat uit GMB en Heijmans) voert de dijkversterking uit. 

Dijk met extra’s voor natuur, verkeer en recreatie

Met de dijkversterking versterken we ook de Waddennatuur, verkeersveiligheid en recreatie rond de dijk. Zo leggen we een tweede toegangsweg aan naar de haven van Lauwersoog. Ook komt er een wandelboulevard langs de haven, een fietspad en een waddentribune op de landelijke dijk langs het Vierhuizergat. Om de natuur te versterken, leggen we een natuurlijke overgang van de dijk naar het Wad aan en creëren we een natuurlijke kwelder en een dijkdoorgang met een overgangsgebied. Dat doen we samen met gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Groninger Landschap en mede namens natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Groningen.

Financiers

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma neemt het grootste deel van de kosten voor haar rekening. Tien procent daarvan betaalt het waterschap Noorderzijlvest. De gemeente Het Hogeland financiert de tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog. De Provincie Groningen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en het Waddenfonds financieren de projecten voor het versterken van de Waddennatuur rond de dijk.