Waterschap Noorderzijlvest gunt dijkverbetering Lauwersmeerdijk - Vierhuizergat aan aannemerscombinatie Waddenkwartier. Dit heeft het waterschap besloten na zorgvuldige beoordeling van de inschrijvingen van drie aannemerscombinaties. Waddenkwartier bestaat uit een combinatie van de bedrijven Heijmans en GMB. Het gaat om een samenwerking voor de planuitwerking van de dijkverbetering tot en met 2022. Naast Waddenkwartier heeft het waterschap advies- en ingenieursorganisatie Arcadis gecontracteerd voor ondersteuning en advisering bij de planuitwerking.

Samenwerking planuitwerking

Tot en met 2022 werkt het waterschap met belanghebbenden het voorkeursalternatief van de dijkverbetering in detail uit naar een realisatieontwerp. Drie ecologische koppelkansen en een tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog gaan mee in de uitwerking van het ontwerp. Door de aannemerscombinatie al in de planfase aan zich te binden verwacht het waterschap dat kansen en innovaties vroegtijdig meegenomen kunnen worden in het dijkontwerp. Daarnaast vereist de ligging van de zeedijk grenzend aan Natura2000 gebied, de haven en een oefenterrein van Defensie, een vroegtijdige beheersing van de logistieke risico’s.

Arcadis helpt het waterschap bij de uitwerking van de ontwerpen, het doorlopen van de planprocedures en het voorbereiden van de contracten voor de realisatie. Noorderzijlvest en Waddenkwartier gaan samenwerken in een bouwteam. Bij succesvolle afronding van de planfase sluiten de partijen een overeenkomst voor de realisatie van de dijkverbetering.

Waarom een dijkverbetering?

De Lauwersmeerdijk beschermt al meer dan 50 jaar het Lauwersmeergebied en delen van het Groningse en Friese achterland tegen overstromingen. Negen kilometer van de Lauwersmeerdijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen tot de Westpolder voldoet niet aan de normen voor waterveiligheid. Om het achterliggende gebied voor in ieder geval nog vijftig jaar goed te beschermen tegen overstromingen verbetert het waterschap deze zeedijk. In 2025 moet de dijkverbetering gereed zijn.

Dijk met meerwaarde

Het waterschap staat voor een sterke veilige dijk voor de komende vijftig jaar én vindt het belangrijk dat de dijk meerwaarde heeft voor de regio. Dat betekent dat aangedragen koppelkansen van de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat meegenomen worden in dit project. Het gaat om een tweede ontsluiting van de haven van Lauwersoog en drie ecologische kansen: een natuurlijker overgang tussen het Wad en het land, een zoet-zout overgang in combinatie met voorzieningen voor visintrek en natuurlijke uitbreiding van de kwelder. De samenwerkende natuurorganisaties steunen de realisatie van de ecologische koppelkansen. Over de financiering van de koppelkansen maakt het waterschap afspraken met de provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland en Rijkswaterstaat.

Planning

 • 2017 - 2019: Verkenning
  In de Verkenningsfase heeft het waterschap de verschillende mogelijkheden voor het versterken van de Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat onderzocht. Het resultaat van de Verkenningsfase is het voorkeursalternatief voor dijkversterking. Dit voorjaar neemt het algemeen bestuur van het waterschap een besluit over het voorkeursalternatief.
   
 • 2020 – 2022: Planuitwerking
  In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief in overleg met belanghebbenden in detail uit tot een realisatiesontwerp. De koppelprojecten worden hierin meegenomen
   
 • 2022 - 2025: Realisatie
  In 2022 start de uitvoering van de maatregelen om de dijk te verbeteren.