Kwelderontwikkeling

Hoe lang duurt het voordat de kwelder zichtbaar ontwikkeld is?

We plaatsen alleen rijshouten dammen en laten het gebied natuurlijk opslibben. Het kan wel 10 jaar duren voordat er een stevige kwelder ontwikkeld is. 

Hoe houden jullie bij de versterking van de dijk bij de kwelder rekening met het foerageergebied van eenden en steltlopers? 

We hebben goed onderzocht wat de effecten van de dijkversterking en de aanleg van de kwelder zijn op de vogels. De kwelder zal heel natuurlijk groeien en uiteindelijk levert het nieuwe kansen voor de natuur op. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe hoogwatervluchtplaatsen op de rijshouten dammen van de nieuwe kwelder. Dit zal dus niet ten koste gaan van bestaande natuur. Dit is heel goed getoetst volgens de Wet Natuurbescherming.

Is het havenslib ook te gebruiken voor de kwelderontwikkeling?

We willen de kwelder zo natuurlijk mogelijk laten aangroeien. Dat betekent dat we zelf geen slib gaan toevoegen. Het blijft belangrijk om te kijken hoe havenslib slim hergebruikt kan worden. De Coalitie Duurzame haven doet hier onderzoek naar. Naar hergebruik van slib voor dijkversterkingen is veel onderzoek bijvoorbeeld bij het demonstratieproject Brede Groene dijk Proefproject Brede Groene Dijk - Hunzeenaas.nl. Om het havenslib geschikt te maken voor deze dijkversterking die in 2023 start is niet genoeg tijd en zekerheid dat het goed toegepast kan worden.

Komt er een nieuw wandelpad op de kwelder?

Er komt geen nieuw wandelpad, maar het bestaande wandelpad op de kwelder blijft. Er komen extra maatregelen om de broedvogels van de kwelder te beschermen, zodat ze geen last hebben van de wandelaars die er zijn. Het wandelpad wordt afgesloten in de periode dat de vogels aan het broeden zijn. Vanuit het Natura 2000 beheerplan zouden de vogels nu al genoeg rust moeten hebben, maar niet alle maatregelen worden even goed opgevolgd. Dit wordt nu onderzocht.

Heb je gevonden wat je zocht?

Waterbegrippenlijst

Uitleg van woorden op het gebied van water 

Waterwoordenboek