Een belangrijke mijlpaal voor de dijkversterking: dinsdag 24 januari heeft de provincie Groningen het projectplan, de milieueffectrapportage en de benodigde vergunningen voor de versterking van de Lauwersmeerdijk definitief vastgesteld! De komende tijd volgen besluiten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het algemeen bestuur van het waterschap over de financiering van het project. Met deze besluiten ronden we de planuitwerkingsfase van de dijkversterking af en kan de uitvoering in april van start!

Vaststelling van de plannen

In oktober 2022 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest het Projectplan Waterwet en de bijbehorende milieueffectrapportage voor de dijkversterking vastgesteld. Vervolgens heeft de provincie deze in januari 2023 goedgekeurd. De provincie heeft ook de natuurvergunning en de nodige omgevingsvergunningen van de gemeente Het Hogeland vastgesteld. Voor de natuurvergunning was aanvullend stikstofonderzoek nodig, omdat de bouwvrijstelling voor stikstof in november 2022 is weggevallen. Uit het onderzoek is gebleken dat de tijdelijke en beperkte toename van stikstof door de uitvoering van het project niet kan leiden tot negatieve effecten voor de natuur.

Wil je weten wat er precies gaat gebeuren tijdens de dijkversterking en hoe de dijk eruit gaat zien? Bekijk dan de storymap

Inzage

Het projectplan, het goedkeuringsbesluit, de milieueffectrapportage, de omgevingsvergunningen en de Wet Natuurbeschermingsvergunning liggen nu ter inzage.

  • Dat duurt van 1 februari 2023 tot en met 14 maart 2023 en loopt via www.officielebekendmakingen.nl.
  • Tijdens deze termijn kan beroep ingesteld worden tegen de besluiten bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over dit proces vind je op www.rechtspraak.nl.

Start van de dijkversterking

In april start de realisatiefase van de dijkversterking. Daarom organiseren we een feestelijk startmoment op woensdag 5 april. Alle geïnteresseerden zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Meer informatie over het startmoment volgt nog, maar zet het alvast in de agenda! In de tussentijd kun je op de hoogte blijven van alles rondom de dijkversterking via de bekende kanalen. Ook kun je straks een speciale app downloaden om op de hoogte te blijven, daarover volgt later meer informatie. 

Drie fasen van de dijkversterking

Het dijkversterkingsproject bestaat uit drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In de verkenningsfase (2017-2020) stelden we vast wat op hoofdlijnen de beste oplossingen voor de dijkversterking zijn. We zijn nu aan het einde gekomen van de planuitwerkingsfase, waarin de plannen concreet zijn gemaakt en we de financiering rondmaken. De realisatiefase start in april 2023. Dan gaan we daadwerkelijk bouwen aan de dijk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

De Lauwersmeerdijk en haven Lauwersoog vanuit de lucht
De Lauwersmeerdijk en haven Lauwersoog vanuit de lucht